مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیریت عامل شرکت سپیده جام

مدیریت عامل شرکت سپیده جام

آقای مجید غفاریان چوبی
ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی